Ekspertizat

Zhvillimi i Politikave dhe Qeverisja Ekonomike

Nga analizat më të gjera të politikave ekonomike deri te projektet e asistences teknike per administratën publike dhe vlerësimi i ndikimeve të politikave të propozuara, ne u ofrojmë klientëve tanë zgjidhje rigoroze por të zbatueshme për të trajtuar nevojat e tyre më urgjente zhvillimore.

Asnjë firmë tjetër konsulence nuk ka një bazë të thellë të ekspertizës dhe njohurive të brendshme për t’iu përgjigjur me shpejtësi nevojave në ndryshim të klientëve tanë.

Hulumtimi dhe vlerësimi i projektev

Duke përdorur metoda të ndryshme të mbledhjes dhe analizës së të dhënave, si cilësore ashtu edhe sasiore, REX Consulting Group ofron një gamë të gjerë shërbimesh kërkimore dhe vlerësimesh të projekteve, duke përfshirë vlerësimet e ekonomisë së tregut, vlerësimet bazë( baseline) dhe përfundimtare ( endline), hartëzimin e të dhënave dhe shërbime të tjera.

Ne synojmë të testojmë, kuptojmë dhe masim kompleksitetin e sfidave të klientëve tanë dhe ndikimin e sfidave në programet e tyre të zhvillimit. Ne sigurojmë aplikimin e standardeve më të larta dhe më të përditësuara për kërkimin dhe vlerësimin e cilësisë duke përdorur mjete të fuqishme për mbledhjen e të dhënave (p.sh., Kobo Toolbox).

Zhvillimi i Sektorit Privat

REX Consulting ndihmon bizneset të rriten përmes një sërë aktivitetesh të zhvillimit të sektorit privat. Nga zhvillimi strategjik dhe financiar i nivelit të lartë deri te asistenca në nivel të firmës, shërbimet tona gjenerojnë zgjidhje aty ku ka më shumë nevojë.

Ne gjithashtu hedhim dritë mbi koston e vërtetë të pjesëmarrjes së grave në biznes- dhe më pas krijojmë zgjidhje për t’i ndihmuar gratë të realizojnë potencialin e tyre të plotë ekonomik. Në të njëjtën kohë, ne ndihmojmë firmat dhe ekonomitë të përqafojnë mundësitë e mëdha që gjenden në ekonominë dixhitale