Hulumtimi dhe vlerësimi i projekteve

Hulumtimi dhe vlerësimi i projekteve

Duke përdorur metoda të ndryshme të mbledhjes dhe analizës së të dhënave, si cilësore ashtu edhe sasiore, REX Consulting Group ofron një gamë të gjerë shërbimesh kërkimore dhe vlerësimesh të projekteve, duke përfshirë vlerësimet e ekonomisë së tregut, vlerësimet bazë(baseline) dhe përfundimtare (endline), hartëzimin e të dhënave dhe shërbime të tjera. Ne synojmë të testojmë, kuptojmë dhe masim kompleksitetin e sfidave të klientëve tanë dhe ndikimin e sfidave në programet e tyre të zhvillimit.

Ne sigurojmë aplikimin e standardeve më të larta dhe më të përditësuara për kërkimin dhe vlerësimin e cilësisë duke përdorur mjete të fuqishme për mbledhjen e të dhënave (p.sh., Kobo Toolbox).

Shërbimet kryesore

1.

Metodat e mbledhjes së të dhënave cilësore

2.

Metodat sasiore të mbledhjes së të dhënave:

3.

Vlerësimet e projekteve